Český červený kříž

Místní skupina Českého červeného kříže Deštná-Roubanina byla založena 17.9.1952 s počtem 39 členů. Od tohoto data aktivně pracuje. V současné době máme 66 členů, z toho v Deštné 30, v Rumberku 11, v Horním Smržově 10 a v Roubanině 15.
Skupina se řídí Plánem hlavní činnosti. Poslání skupiny je poskytování pomoci spoluobčanům, péče o přestárlé a nemocné, máme vyškoleny tři dobrovolné sestry a svým spoluobčanům vypomáháme v případě potřeby formou sousedské výpomoci. Navštěvujeme naše členy při jejich životních jubileích s malým dárkem. Spolupracujeme jak s Obecním úřadem, tak se Sborem dobrovolných hasičů, pořádáme 1 až 2 kulturní akce v průběhu roku, přispíváme finančně na akce pro děti v místní ZŠ a MŠ, naše členky se zúčastňují ozdravných pobytů v lázních, které pořádá Oblastní spolek ČČK Blansko.Šest našich členek obdrželo v posledních letech vyznamenání „Za obětavou činnost v ČČK“.
Naším největších úspěchem je založení Kroužku mladého zdravotníka, který úspěšně funguje od roku 2003. Kroužek navštěvuje asi 15 dětí a pod vedením Mgr. Marcely Švecové a Hany Lebišové se děti učí základům poskytování první pomoci, chování v krizových situacích a zdravému způsobu života. Pravidelně 1x ročně se zúčastňují okresní soutěže mladých zdravotníků.
Máme čtyři držitele tabulky „Zdravotník ČČK“, v roce 2006 jsme ošetřili 5 osob. V případě potřeby zajišťujeme zdravotní hlídky při sportovních akcích v obci.