Historie

Deštná se nachází na rozhraní Českomoravské vrchoviny a Drahanské vrchoviny. Katastr obce zaujímá 330 ha. V současné době tu žije 230 obyvatel.
První zmínky o obci se datují ke konci 12. a počátku 13. století. Z nejstaršího období obce se bohužel nedochoval dostatek materiálu, neboť kronika, která zachycuje dění a život obce, byla založena až začátkem 19. století.
Dle prastarých záznamů byla v Deštné již před třicetiletou válkou fara a kostel. Kostel měl stát dle tradice na místě dnešního hřbitova, fara na místě jiném. Stáří zdejšího kostela dosvědčuje věžový zvon s datem 1508, jméno zvonu je neznámé. Zvony v obci byly odvezeny k válečným účelům s výjimkou velkého, pro jeho historickou cenu. Kostel byl zbudován v letech 1781 až 1782, nákladem jeho eminence nejdůstojnějšího pána Antonína Theodora hraběte z Colorada, kardinála svaté římské církve a arcibiskupa v Olomouci. Při tomto kostele, zasvěceném sv. Petru a Pavlu, byl prvním kaplanem ustanoven P. Ludvík Pařílek v roce 1788. Kostel sv. Petra a Pavla byl v roce 2000 prohlášen za kulturní památku.
Severně od Letovic, v blízkosti osady Rumberk, se nachází reliéfní zbytky menšího hradu Rumberku. O Rumberku se dochovaly jen nepřímé zprávy. Rod pánů z Rumberka patřil k leníkům olomouckého biskupství. Jeho původ býval hledán v příbuzenství s Ronovci, pravděpodobnější je však možnost jejich příchodu ze Saska. Samotný hrádek zanikl patrně koncem 14. století v době po rozdělení manství, kdy pominuly důvody jeho existence jako správního centra panství.